WARUNKI KORZYSTANIA

WARUNKI KORZYSTANIA

Witamy na witrynie internetowej Kompanii Piwowarskiej S.A. Niniejsza witryna, umieszczona w domenie pilsnerurqell.com (zwana dalej „Witryną”) jest prowadzona przez Kompanię Piwowarską S.A. siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szwajcarskiej 11, 61-285 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000086269, o kapitale zakładowym 31.365.217,50 zł i kapitale wpłaconym 31.365.217,50 zł, NIP 646-03-25-155, (zwana dalej „Spółką”). Wszelkie użycie zaimków takich jak „my”, „nam”, „nas” lub „nasz” odnoszą się do Spółki.

1. Regulamin użytkowania

Wszelka zawartość dostępna na Witrynie jest chroniona prawem autorskim Spółki. Co więcej, zgodnie z prawem autorskim, Spółka jest twórcą bazy danych udostępnionej na Witrynie. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Uzyskując dostęp do Witryny, zgadzasz się na następujące warunki korzystania z niej oraz zasady ochrony prywatności i używania plików cookie (zwane dalej „Warunkami korzystania”). Prosimy o zapoznanie się z niniejszym dokumentem przed rozpoczęciem korzystania z Witryny. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA, PROSIMY NATYCHMIAST OPUŚCIĆ WITRYNĘ.

2. Ograniczenia wiekowe

Zgodnie z polskim prawem, osoby poniżej osiemnastego roku życia oraz poniżej wieku, w którym można legalnie spożywać alkohol w ich kraju, prowincji, stanie lub na innym terytorium, z którego uzyskują dostęp do Witryny, nie mogą uzyskiwać dostępu do niektórych jej części. Jeśli należysz do tej kategorii osób, Twoje działania mogą stanowić naruszenie prawa lub innych uregulowań obowiązujących aktualnie w kraju, w którym przebywasz lub z którego uzyskujesz dostęp do Witryny. W tej sytuacji powinieneś/powinnaś natychmiast opuścić takie części Witryny. Zanim uzyskasz dostęp do tych części Witryny, poprosimy Cię o potwierdzenie Twojego wieku.

3. Użycie zabronione

Zgadzasz się nie korzystać z Witryny oraz, przede wszystkim, z materiałów lub usług, do których możesz uzyskać dostęp za jej pomocą, w sposób który stanowi naruszenie lokalnych, krajowych, zagranicznych lub międzynarodowych przepisów, regulacji, dyrektyw, standardów prawnych, międzynarodowych porozumień lub konwencji oraz/lub jakichkolwiek innych uregulowań prawnych.

4. Zrzeczenie się odpowiedzialności za treści

Witryna jest dostępna „w takiej formie, w jakiej się znajduje”. Korzystanie z Witryny (w tym pobieranie materiałów lub używanie linków do innych witryn), a także używanie lub poleganie na zawartości udostępnionej na Witrynie odbywa się na Twoje własne ryzyko. O ile pozwalają na to aktualne przepisy prawa, niniejszym jednoznacznie wykluczamy wszelkie oświadczenia, warunki lub gwarancje z naszej strony odnośnie sprzedawalności, satysfakcjonującej jakości, przydatności do określonego celu oraz/lub należytej staranności i umiejętności, które mogłyby zostać zawarte lub włączone do niniejszych Warunków korzystania na mocy prawa lub w inny sposób. Jeśli nie jest to jednoznacznie stwierdzone, nie składamy żadnych oświadczeń i nie dajemy gwarancji odnośnie: dokładności czy kompletności jakichkolwiek materiałów udostępnionych na Witrynie; dostępności i/lub działania naszej Witryny bez awarii i przerw; kompatybilności Witryny z Twoim systemem komputerowym i oprogramowaniem; braku obecności wirusów komputerowych na Witrynie.

5. Wyłączenie odpowiedzialności prawnej

W zakresie dozwolonym przez aktualne przepisy prawa, nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności prawnej za szkody, włączając w to m.in. odpowiedzialność prawną za wszelkie straty pośrednie lub bezpośrednie, szkody, koszty i/lub wydatki (włączając w to koszty reprezentacji prawnej lub pomocy ekspertów, a także wszelkie inne koszty) które mogą powstać, bezpośrednio lub pośrednio, przy uzyskiwaniu dostępu i/lub korzystaniu z Witryny lub w powiązaniu z jej zawartością lub jakąkolwiek inną informacją tam udostępnioną, które nie powstały z naszej winy. Nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności prawnej za niedokładne i/lub niepoprawne informacje jeżeli takie informacje pochodzą od użytkowników Witryny lub czy odpowiada za nie sprzęt komputerowy, czy oprogramowanie połączone z Witryną lub też będące wynikiem błędu ludzkiego, który może się pojawić przy przetwarzaniu danych umieszczonych w Witrynie. Nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności prawnej za wywołane przez Ciebie straty lub szkody, które mogły zostać spowodowane przez Twoje korzystanie albo próbę skorzystania z Witryny lub jakiejkolwiek zawartości tam dostępnej.

6. Własność intelektualna

Wszelkie prawa własności intelektualnej odnoszące się do zawartości Witryny (szczególnie prawa do znaków towarowych, obrazów i logo) są naszą własnością lub są wykorzystywane na mocy licencji i zastrzeżone dla nas. Nie uzyskujesz żadnych praw do elementów tworzących zawartość Witryny, z wyjątkiem tymczasowego prawa do korzystania z nich zgodnie z Warunkami korzystania.

7. Korzystanie z Witryny

Możesz korzystać z Witryny zgodnie z Warunkami korzystania. Możesz wydrukować Witrynę i/lub pobrać z niej informacje na osobisty, niekomercyjny użytek. Nie możesz: tworzyć jakichkolwiek połączeń pomiędzy Witryną a innymi stronami internetowymi ani wybierać jakichkolwiek części Witryny do wyświetlania w ramkach na innych stronach bez naszej uprzedniej zgody; dokonywać włamań do Witryny, używać Witryny do rozsyłania wirusów komputerowych lub w celach niezgodnych z prawem; lub zniekształcać lub zmieniać zawartości skopiowanej z Witryny lub wykorzystywać taką zawartość bez podania do wiadomości publicznej informacji odnośnie praw autorskich lub innych praw własności, z których korzystamy względem tej zawartości. Taka informacja powinna być umieszczona w ten sam sposób i w tej samej formie jaka użyta jest na Witrynie. Jeśli złamiesz postanowienia niniejszych Warunków korzystania, możemy przerwać lub tymczasowo zablokować Twój dostęp do Witryny. Poniesiesz również odpowiedzialność prawną za wszelkie szkody, spowodowane przez nas w związku z tymi działaniami.

8. Hiperłącza

Dla Twoich potrzeb udostępniamy łącza do innych Witryn. Nie wspieramy i nie zatwierdzamy takich Witryn ani ich właścicieli oraz nie monitorujemy ich w sposób ciągły. Korzystanie, oglądanie i pobieranie takich Witryn odbywa się na Twoje własne ryzyko. Tym samym, nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności prawnej w tym względzie.

9. Poprawki i zmiany

Możemy poprawiać, zmieniać, aktualizować lub zaprzestać działania Witryny i/lub jakiejkolwiek zawartości na niej dostępnej, bez wcześniejszego uprzedzenia. Podobnie, możemy w sposób ciągły wprowadzać poprawki do niniejszych Warunków użytkowania. Tym samym, zalecamy regularne czytanie niniejszego dokumentu. Jeśli nie zgadzasz się z aktualną wersją niniejszych Warunków korzystania, prosimy o natychmiastowe opuszczenie Witryny.

10. Ochrona danych osobowych

10.1. Wszelkie Informacje na temat ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności.

11. Prawo właściwe i interpretacja

Jeśli jakiekolwiek postanowienia niniejszych Warunków korzystania staną się nieaktualne, sprzeczne z prawem lub w inny sposób niemożliwe do wyegzekwowania, albo jeśli takie postanowienia zostaną unieważnione, nie ma to wpływu na aktualność, zgodność z prawem i możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień. Niniejsze Warunki korzystania podlegają prawu Polskiemu.